หวยสด

การออกรางวัล ‘สลากกินแบ่งรัฐบาล’ 1 ครั้ง มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

ขั้นตอนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้แทนสื่อมวลชน ตลอดจนผู้แทนภาคประชาชนมาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการออกรางวัล เพื่อเป็นสักขีพยานในการออกรางวัล จำนวน 10 คนต่องวด โดยประธานกรรมการออกรางวัลในแต่ละงวด เป็นผู้กํากับดูแลการออกรางวัลให้ เป็นไปตาม 15 ขั้นตอน ดังนี้

1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์

คณะกรรมการออกรางวัลตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลโดยละเอียดก่อนทําการออกรางวัล

 

2) ทําการติดตั้ง วงล้อและชุดลูกบอลหมายเลข ทั้ง 6 หลัก

ประธานกรรมการออกรางวัลเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขวงล้อ เพื่อทําการติดตั้งวงล้อและชุดลูกบอลหมายเลข ทั้ง 6 หลัก โดยจะทําการติดตั้งวงล้อเรียงลําดับหลัก หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน

 

3) ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลอีกครั้ง

คณะกรรมการออกรางวัลตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลอีกครั้ง ก่อนทําการออกรางวัล และตั้งตัวเลขของวงล้อออกรางวัลเพื่อเริ่มต้นการออกรางวัลตามที่ประธานกรรมการออกรางวัลกําหนด โดยให้ตัวเลขอยู่ตรงกลางกรอบสี่เหลี่ยมของวงล้อทั้ง 6 หลัก

หวยสด

4) หยิบลูกบอลสีแทนตําแหน่งรางวัลที่ 2 3 4 และ 5

ประธานกรรมการออกรางวัลเสี่ยงหยิบลูกบอลสีแทนตําแหน่งรางวัลที่ 2 3 4 และ 5 ว่าจะทําการออกรางวัลใดเรียงลําดับก่อนหลัง โดยการออกรางวัลที่ 2 (สีเหลือง) และรางวัลที่ 3 (สีชมพู) จะออกรางวัลด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติ Multi-pick โดยประธานกรรมการ ออกรางวัลเป็นผู้กดปุ่มสัญญาณทําการออกรางวัล

 

5) หมุนวงล้อออกรางวัล

พนักงานหมุนของสํานักงานฯ และพนักงานจากหน่วยงานภายนอกที่รับเชิญมาในแต่ละงวด จะทําการออกรางวัลที่ 4 (สีเขียว) และรางวัลที่ 5 (สีน้ำเงิน) ด้วยการหมุนวงล้อออกรางวัล

 

6) หยิบลูกยางหมายเลขประจําตัวของกรรมการออกรางวัล

หลังจากเสร็จสิ้นการออกรางวัลที่ 2-5 แล้ว ประธานกรรมการออกรางวัล จะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําตัวของกรรมการออกรางวัล เพื่อเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 6 คน จาก 9 คน เพื่อทําหน้าที่ออกรางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 2 ตัว และรางวัลที่ 1 ตามลําดับ และประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบหมายเลขประจําหลัก ให้แก่กรรมการออกรางวัลที่ได้รับเลือกคนละ 1 หมายเลข โดยกรรมการออกรางวัลได้หมายเลขใด จะยืนประจําหลักที่หมายเลขนั้น ตั้งแต่เริ่มต้นการออกรางวัลเลขหน้าจนกระทั่งเสร็จสิ้นการออกรางวัลที่ 1

หวยสด

7) ตรวจสอบลูกบอลหมายเลขเพื่อหาวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอม

ก่อนทําการออกรางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 2 ตัว และรางวัลที่ 1 ประธานกรรมการออกรางวัล และเจ้าหน้าที่จากหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด หรือ EOD โดยการนําของเลขานุการออกรางวัล จะตรวจสอบลูกบอลหมายเลขเพื่อหาวัตถุหรือ สิ่งแปลกปลอม จากนั้นพนักงานหมุนในแต่ละหลักจะแสดงลูกบอลหมายเลขทั้ง 10 หมายเลข (0-9) โดยจะแสดงทั้งด้านทึบแสงและด้านโปร่งใส เพื่อให้ผู้เข้าชมเห็นว่าหมายเลขตรงกัน ทั้ง 2 ด้าน และนําบรรจุในตลับทึบแสงอีกครั้ง ก่อนใส่ลงในอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีทีละลูก โดยเริ่ม ตั้งแต่หมายเลข 1-5 แล้วหมุนอุปกรณ์เพื่อให้ลูกบอลหมายเลขภายในได้คละกัน จากนั้นจะแสดงลูกบอลหมายเลข 6-0 จนครบแล้วหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีให้ลูกบอลหมายเลขทั้ง 10 ลูก คละกันอีกครั้ง

 

8) ประธานกรรมการออกรางวัลจะเสี่ยงหยิบลูกยาง

การออกรางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2 ครั้ง เลขท้าย 3 ตัว 2 ครั้ง และเลขท้าย 2 ตัว 1 ครั้ง ประธานกรรมการออกรางวัลจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักว่าจะใช้อุปกรณ์ ออกรางวัลนนทรีหลักใด ทําการออกรางวัลแต่ละครั้ง โดยรางวัลเลขหน้า 3 ตัว และเลขท้าย 3 ตัวจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี จํานวน 3 หลัก และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัล นนทรี เพียง 2 หลักเท่านั้น

 

9) พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีในหลักที่เสี่ยงได้

พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีในหลักที่เสี่ยงได้ จะหมุนอุปกรณ์ ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขทั้ง 10 ลูก ที่อยู่ภายในอุปกรณ์ออกรางวัลคละกันตลอดเวลา และเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของประธานกรรมการออกรางวัลให้ยกคันยก กรรมการออกรางวัลที่อยู่ ประจําหลักนั้น จะยกคันยกเพื่อเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงมาในที่รองรับด้านหน้าพร้อมกัน

หวยสด

10) เปิดฝาตลับลูกบอล หมายเลขที่ตกลงมาในที่รองรับด้านหน้า

พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีที่ถูกเสี่ยง เปิดฝาตลับลูกบอล หมายเลขที่ตกลงมาในที่รองรับด้านหน้า และแสดงหมายเลขที่เป็นผลรางวัลให้คณะกรรมการและประชาชนที่เป็นสักขีพยานในห้องออกรางวัลได้เห็นพร้อมกันหลังจากแสดงหมายเลขของผลรางวัล แล้วพนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลปิดฝาตลับลูกบอลหมายเลขแล้วใส่กลับเข้าไปใน อุปกรณ์ออกรางวัลหลักเดิมเรียบร้อยแล้ว จากนั้นพนักงานหมุนวงล้อประจําทุกหลักจะเดินสลับไปยัง อุปกรณ์ออกรางวัลหลักถัดไป และประธานกรรมการออกรางวัลจะทําการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลข ต่อไปว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลต่อไปจนครบรางวัลเลขหน้าและเลขท้าย

 

11) พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีทุกหลัก

การออกรางวัลที่ 1 พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีทุกหลัก จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลพร้อมกัน เพื่อให้ลูกบอลหมายเลขที่อยู่ภายในอุปกรณ์ออกรางวัลคละกันตลอดเวลา และเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของประธานกรรมการออกรางวัลให้ยกคันยก กรรมการ ออกรางวัลที่อยู่ประจําหลักทั้ง 6 หลัก จะยกคันยกเพื่อเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงมา ในที่รองรับด้านหน้าพร้อมกัน

 

12) ประธานกรรมการออกรางวัลขึ้นไปบนเวทีเพื่อนําลูกบอล

เมื่อลูกบอลหมายเลขทั้ง 6 หลักตกลงมาในที่รองรับด้านหน้าแล้ว เลขานุการออกรางวัลจะเชิญประธานกรรมการออกรางวัลขึ้นไปบนเวทีเพื่อนําลูกบอลหมายเลขที่เสี่ยงได้นําไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีเปล่าที่หลักกลาง จากนั้นผู้ช่วยเลขานุการจะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลหลักกลางเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขทั้ง 6 ลูกได้คละกัน

หวยสด

13) หยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาครั้งละ 1 หลัก 

จากนั้น ประธานกรรมการออกรางวัล จะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลัก ขึ้นมาครั้งละ 1 หลัก เพื่อเสี่ยงว่ากรรมการออกรางวัลประจําหลักใด จะเป็นผู้ออกรางวัลทําการยกคันยกเพื่อเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลข ตกลงมาในที่รองรับด้านหน้าที่อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี หลักกลาง เรียงลําดับก่อนหลัง เมื่อลูกบอลหมายเลขตกลงมาในที่รองรับแล้วพนักงานหมุนจะนํา ลูกบอลหมายเลขที่เสี่ยงได้ นํากลับไปวางไว้ที่หลักของตน

 

14) ทําการออกรางวัลที่หลักกลางครบถ้วนทุกคน

เมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง 6 คน ทําการออกรางวัลที่หลักกลางครบถ้วนทุกคน และได้ลูกบอลหมายเลขที่เสี่ยงได้ครบทั้ง 6 หลักแล้ว พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี จะเปิดฝาตลับลูกบอลหมายเลขพร้อมกันทั้ง 6 หลัก และแสดงหมายเลขที่เป็นผลของรางวัลที่ 1 ให้คณะกรรมการและประชาชนที่เป็นสักขีพยานในห้องออกรางวัลได้เห็นพร้อมกัน

 

15) แสดงให้คณะกรรมการและประชาชนที่เป็นสักขีพยานในห้องออกรางวัล

หลังจากออกรางวัลสลากทุกรางวัลเสร็จสิ้นแล้ว พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ นนทรีทุกหลัก จะนําลูกบอลหมายเลขทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี เพื่อแสดงให้คณะกรรมการและประชาชนที่เป็นสักขีพยานในห้องออกรางวัลได้เห็นว่าทุกหลักมีลูกบอลหมายเลข ครบทั้ง 10 หมายเลข

หวยสด

ปรับปรุงข้อมูลโดย กองออกรางวัล สำนักสื่อสารองค์กร 

วันที่ 30 มีนาคม 2563