หวยสด

รู้หรือไม่ ไม่ใช่ใคร ๆ ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ คนขายต้องมีคุณสมบัติตามที่กองสลากฯ กำหนดเท่านั้น

การจะเป็นคนขายหวย ก็ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเช่นกัน ไม่ใช่ว่าใคร ๆ ก็สามารถขายได้ โดยเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดคุณสมบัติของตัวแทนจำหน่ายสลาก ดังนี้

หวยสด

ตัวแทนจําหน่ายประเภทบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติ:

 • มีสัญชาติไทย

 • มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์

 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถจําหน่ายสลากได้ด้วยตนเอง หากอายุเกิน 70 ปี ต้องมีหนังสือรับรองแพทย์

 • ไม่เป็นผู้วิกลจริตจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม

 • ได้รับสลากเพียงโควตาเดียว ไม่ซ้ําซ้อน และให้หมายความรวมถึงการไม่ซ้ําซ้อนกับสมาชิกของตัวแทนจําหน่ายประเภทสมาคม มูลนิธิ องค์กร ด้วย

 • ต้องไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลูกจ้างบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้มาปฏิบัติ   งานที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือคู่สมรสตามกฎหมาย

 • ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ

 • ไม่เป็นพระภิกษุ สงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา ยกเว้นบวชตามประเพณีเป็นครั้งคราว

 • กรณีใช้สิทธิคนพิการในการเป็นตัวแทน จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หากจําหน่ายโดยตัวเองไม่ได้โดยสภาพ  ให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จําหน่ายสลากแทน

เงื่อนไข:

 1. จะต้องเป็นผู้ทําการค้าสลากได้ด้วยตนเอง

 2. ต้องจําหน่ายสลากตามราคาที่กําหนด ตามสถานที่ ณ จุดที่ได้แจ้งต่อสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้

 3. ต้องจําหน่ายสลาก ด้วยวิธีจําหน่ายปลีกกับผู้บริโภคโดยตรงเท่านั้น ห้ามขายส่งให้กับผู้ที่จะนําไป จําหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง

 4. เป็นผู้สามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญา ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศ และเงื่อนไขต่างๆ ที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกําหนดเกี่ยวกับการจําหน่ายสลาก ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตทุกประการ

 5. จํานวนสลากที่จะได้รับการจัดสรร ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกําหนด


หวยสด

ตัวแทนจําหน่ายประเภทสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลต่าง ๆ

คุณสมบัติ:

 • มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

 • เป็นองค์กร/หน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์

 • มีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

 • วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

 • จดทะเบียนจัดตั้งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • ต้องมีรายงานสถานะทางการเงินมาแสดงย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต

 • มีเอกสารที่แสดงการช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ

 • ต้องแสดงรายชื่อสมาชิกผู้พิการที่รับสลากไปจำหน่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสลากที่รับไปจำหน่ายและวิธีการที่จะนำสลากให้สมาชิกไปจำหน่าย พร้อมแผนการจำหน่ายสลาก

 • เป็นองค์กรที่มีความสามารถ ที่จะทำการควบคุมสมาชิกให้สามารถทำการค้าสลากได้ด้วยตนเองตามราคาที่กำหนด ตามสถานที่ ณ จุดที่ได้แจ้งต่อสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลนั้น หรือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 • สมาชิกที่รับสลากไปจำหน่ายของสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กร จะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขเช่นเดียวกับตัวแทนประเภทบุคคลทั่วไป

เงื่อนไข:

 1. มีหนังสือจดทะเบียนการก่อตั้งสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กร และมีสมาชิกเป็นผู้พิการที่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานของรัฐ

 2. ไม่เป็นนายกสมาคม ประธาน กรรมการ หรือเป็นสมาชิกของสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่ดำเนินธุรกรรมเกี่ยวกับการจำหน่ายสลากมากกว่า 1 แห่ง

 3. มีหลักฐานชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่า สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กร มีกิจกรรมทางสังคมด้านสาธารณะประโยชน์ด้านต่างๆ รวมถึงกิจกรรมเพื่อการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก

 4. เป็นองค์กรที่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และเงื่อนไขต่างๆ ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดเกี่ยวกับการจำหน่ายสลาก ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตทุกประการ

 5. ต้องบริหารจัดการสลากให้กับสมาชิกภายในองค์กร ให้เกิดความเป็นธรรม หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรสลาก หรืออื่นใดก็ตาม สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายสลากให้แก่องค์กรจนกว่าจะได้ข้อยุติ

 6. จำนวนสลากที่จะได้รับการจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

หวยสด

กรณีตัวแทนจำหน่ายขาดคุณสมบัติ

ตัวแทนจำหน่ายขาดคุณสมบัติในกรณีดังนี้

 • ไม่มารับสลากตามวันที่กำหนดโดยไม่แจ้งเหตุผล

 • ย้ายภูมิลำเนาออกนอกเขตจังหวัด

 • ขายสลากเกินราคาและถูกจับกุม

 • สละสิทธิ์

 • ถึงแก่กรรม

 • อื่นๆหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ตัวแทนจำหน่ายต้องปฏิบัติ

 • ต้องรับสลากทุกงวดตลอดอายุสัญญา

 • ขายปลีกตามราคาที่กำหนด และต้องรับผิดชอบควบคุมมิให้ขายเกินราคา

 • ห้ามโอนสิทธิ์

 • การย้ายสถานที่ขายต้องได้รับการอนุญาตเป็นหนังสือจากสำนักงานฯ

 • ถึงแก่กรรมระหว่างสัญญา ถือว่าสัญญาสิ้นสุด

 • หากผู้ขายบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

 • ต้องปฏิบัติตามสัญญาระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ

 • หากปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์ สำนักงานฯ มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดสัญญา

 

ที่มา: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล