หวยสดแนะนำการไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 12 ปีนักษัตร เสริมมงคลให้ชีวิต

หวยสดแนะนำการไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 12 ปีนักษัตร เสริมมงคลให้ชีวิต

การเดินทางไปกราบไหว้เคารพพระธาตุประจำวันเกิดนั้น หวยสดเจอว่าเป็นความเชื่อแต่ดั้งเดิมของผู้คนชาวล้านนา การที่เพื่อนๆหวยสดได้มีโอกาสกราบไหว้พระธาตุประจำวันเกิดนั้น จะส่งผลให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและทำให้เพื่อนๆ huaysod มีอายุยืนนานขึ้นอีกทั้ง วิญญาณหลังความตายก็จะไปอยู่กับพระธาตุประจำวันเกิดอีกด้วย โดยประวัติที่มาของพระธาตุประจำวันเกิดนั้น หวยสดเจอมาว่าเป็นความเชือของชาวล้านนาว่า ก่อนดวงวิญญาณจะมาอยู่ในครรภ์ของมารดานั้น ดวงวิญญาณเหล่านั้นจะสิงสถิตอยู่ที่พระธาตุก่อน

พระธาตุประจำปีชวด(ปีหนู)

หวยสด
หวยสดแนะนำการไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 12 ปีนักษัตร เสริมมงคลให้ชีวิต 1

สำหรับพระธาตุของเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในปีชวดหรือปีหนู หวยสดเจอมาว่าคือ วัดพระธาตุศรีจอมทอง ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่โดยห่างจากตัวเมืองไม่มากนัก huaysod ยังเจอมาว่าเป็นวัดที่เกิดขึ้นในปีพุทธศตวรรณที่ 20 โดยเชื่อกันว่าเป็นวัดที่ประดิษฐานของกระดูกหม่อมเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านั้นเอง หากเพื่อนๆหวยสดท่านใดได้มีโอกาสไปถึงที่ก็มีคาถาบูชาวัดพระธาตุศรีจอมทองดังนี้

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี

โลหะกูเฏ ปะติฏฐิตัง ปูชิตัง

สัพพะโลเกหิ กิตฺติมันตัง มะโนหะลัง

อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ อังคะวะหะเย

ปุเรระมะเน โกวิลา ลัคฺคะปัพพะตา

สะหิเหมะคูหา คัพฺเภ ทักขิณะโมลี

ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ

พระธาตุประจำปีฉลู(ปีวัว)

หวยสด
หวยสดแนะนำการไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 12 ปีนักษัตร เสริมมงคลให้ชีวิต 2

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในปีฉลูหรือปีวัวนั้น หวยสดเจอมาว่าพระธาตุประจำปีเกิดคือ วัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งเป็นวัดที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับจังหวัดลำปางมาช้านาน โดยหวยสดเจอมาว่า วัดแห่งนี้นับเป็นวัดไม้ที่สวยงามและเก่าแก่แต่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย เหตุผลที่วัดแห่งนี้เป็นวัดธาตุประจำตัวเพื่อนๆ huaysod ปีฉลูนั้น เนื่องจากถูกสร้างขึ้นในปีฉลูและเสร็จสิ้นในปีฉลูเช่นเดียวกัน โดยมีคาถาบูชาพระธาติดังนี้

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง

ปะติฏฐาสัมภะ กัปปะปุเร

เทเวนะคุตตา อุตตะราภิทัย

ยานะมามิหันตัง วะระชินะธาตุง

พระธาตุประจำปีขาล(ปีเสือ)

หวยสด
หวยสดแนะนำการไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 12 ปีนักษัตร เสริมมงคลให้ชีวิต 3

สำหรับเพื่อนๆที่เกิดในปีขาลหรือปีเสือนั้น พระธาตุประจำปีเกิดได้แก่ วัดพระธาตุซ่อแฮ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ โดยหวยสดเจอมาว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่เตี้ยและมีองค์พระธาตุซ่อแฮเป็นเจดีย์ศิลปะเชียงแสน ภายในประดิษฐานด้วยพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุข้อซอกข้างซ้าย อีกท้ังยังมีประเพณีการไหว้พระธาตุซ่อแอที่ปฎิบัติกันมาอย่างยาวนานอีกด้วย โดยมีคาถาบูชาพระธาตุดังนี้

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

โกเสยัง ธะชัคคะ

ปัพพะเต พุทธะธาตุ

ปะติฏฐิตัง ปะสันเนนะ

อะหังวันทามิ สัพพะทา

อะหังวันทามิ ธาตุโย

อะหังวันทามิ สัพพะโส

พระธาตุประจำปีเถาะ(ปีกระต่าย)

หวยสด
หวยสดแนะนำการไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 12 ปีนักษัตร เสริมมงคลให้ชีวิต 4

สำหรับเพื่อนๆ huaysod ทีเ่กิดในปีเถอะหรือปีกระต่ายนั้น พระธาตุประจำปีได้แก่ วัดพระธาตุแช่แห้ง แห่งอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน โดยหวยสดเจอมาว่าเป็นพระธาตุที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยเจ้าพระยาการเมือง โดยตั้งอยู่บนเนินทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำนาน อีกทั้งภายในประดิษฐานพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุข้อพระหัตถ์ข้างซ้ายเอาไว้ โดยหากเพื่อนๆท่านใด้อยากเคารพกราบไหว้ ก็มีคาถาบูชาดังนี้

ตั้ง นะโม 3 จบ)

ปายาตุภูตา อะตุรานุภาวะจีรัง

ปะติฏฐิตา นันทะกัปปัฏฐานะปุระ

เทเวนะคุตตา วะระพุทธาตุจิรัง

อะหังวันทามิ ตังชินะธาตุง

เสตะฐานะ อะหังวันทามิ ทูระโตฯ

พระธาตุประจำปีมะโรง(ปีงูใหญ่)

หวยสด
หวยสดแนะนำการไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 12 ปีนักษัตร เสริมมงคลให้ชีวิต 5

สำหรับพระธาตุประจำเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในปีมะโรงหรือปีงูใหญ่/มังกรนั้น คือพระธาตุที่ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นั้นก็คือ พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์นั้นเอง huaysod เจอมาว่า วัดพระสิงห์ตั้งอยู่แถวคูเมืองเชียงใหม่และเป็นถึงพระอารมหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร โดยภายในพระสิงห์นั้นมี พระพุทธสิหิงค์ ปางมารวิชัดขัดสมาธิ ประดิษฐานอยู่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์คู่เมืองเชียงใหม่มานาน โดยมีคาถาบุชาพระธาตุดังนี้

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

อิติปะวะระสิหิงโต อุตตมะยะโสปิ

เตโช ยัตถะ กัตถะ

จิตโตโส สักกาโร อุปาโท

สะกาละพุทธะ สาสะธัง

โชตะยันโตวะ ทีโป

สุระนะเรหิ มะหิโต

ธะระมาโนยะ พุทโธติ

พระธาตุประจำปีมะเส็ง(ปีงูเล็ก)

หวยสด
หวยสดแนะนำการไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 12 ปีนักษัตร เสริมมงคลให้ชีวิต 6

พระธาตุประจำวันเพื่อนๆ huaysod ที่เกิดในปีมะเส็งหรืองูเล็กคือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่วัดเจดีย์เจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นั้นเอง โดยหวยสดเจอมาว่าแท้จริงแล้ว พระธาตุของปีมะเส็งคือพระเจดีย์มหาโพธิพุทธคยาที่ตั้งอยู๋ถึงประเทศอินเดีย ทำให้เกิดการอนุโลมให้เพื่อนๆหวยสดสามารถสักการนะต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่วัดเจ็ดยอดแทนได้ โดยมีคาถาบูชาพระธาตุดังนี้

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

ปฐมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง

อนิมมิสสะกัง ตะติยัง

จังกะมะเสฏฐัง จตุตถัง

ระตะนะฆะรังปัณจะมัง

อะชะปาละนิโครธังฉัฏฐัง

ราชายะตะนัง สัตตะมัง

มุจจะลินทัง อะหัง

วันทามิ ทูระโต

พระธาตุประจำปีมะเมีย(ปีม้า)

หวยสด
หวยสดแนะนำการไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 12 ปีนักษัตร เสริมมงคลให้ชีวิต 7

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในปีมะเมียนั้น พระธาตุประจำปีเกิดก็คือ วัดพระบรมธาตุแห่งอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยหวยสดเจอมาว่า ตามความเชื่อดังเดิมนั้น พระธาตุประจำปีมะเมียคือ วัดพระธาตุเจดีย์ชเวดากองที่ตั้งอยู่ถึงประเทศเมียนมาร์ ทำให้เกิดการอนุโลมให้เพื่อนๆทุกคนที่เกิดปีมะเมีย ให้สามารถไปสักการะพระบรมธาตุเมืองตากแทนได้ เนื่องจากได้ถูกจำลองมาจากพระธาตุเจดีย์ชเวดากองนั้นเอง โดยมีคราถาบูชาดังนี้

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

พุทโธพุทธะ หัตถะฏะฐิ

พุทธะเจติยะ คันธะวะรัง

สะวาตะถิยัง อะหังวันทามิ

สัพพะทา

พระธาตุประจำปีมะแม(ปีแพะ)

หวยสด
หวยสดแนะนำการไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 12 ปีนักษัตร เสริมมงคลให้ชีวิต 8

สำหรับพระธาตุประจำเพื่อนๆ huaysod ที่เกิดในปีมะแมหรือปีแพะนั้นคือ พระธาตุดอยสุเทพ ณ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นั้นเอง โดยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่หวยสดเชื่อว่า เพื่อนๆหวยสดหลายๆท่านก็น่าจะเคยได้ยินหรือมีโอกาสไปมาแล้ว หวยสดเจอมาว่าเป็นเจดีย์ศิลปะเชียงแสนที่ภายในประดิษฐานพระบรมธาตุที่เคยเกิดปรากฎตการณ์แยกออกเป็นสององค์มาแล้ว โดยมีคาถาบูชาดังนี้

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

ทิศเหนือ: ปัญญะวา อัสมิงเยวะ จันทิมา อิวะธารยัง ปีฏะกัตตะเย สาสนะนีย์ ยานิเกติฯ

ทิศใต้: ปะฐะมัง อุปัชฌัง คาหาเปตวา ปัตตะจีวรัง ยัง ยัง ชาตัง สังฆมัชเฌ ปุจฉา สุวาหฯ

ทิศตะวันออก: โมกขะปะฐะมะวะรัง อะปายะนิวาระณัง อะระหัง สัคคะโสปาณังฯ

ทิศตะวันตก: สุวัณณะเจติยัง เกสาวะระมัตถุลุงคัง วะรัญญะธาตุง สุเทวะนามะกัง นะระ

พระธาตุประจำปีวอก(ปีลิง)

หวยสด
หวยสดแนะนำการไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 12 ปีนักษัตร เสริมมงคลให้ชีวิต 9

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในปีวอก พระธาตุประจำปีเกิดคือ พระธาตุพนมที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม โดยพระธาตุพนมนั้น เป็นพระธาตุองค์เดียวที่ตั้งอยู่ในภาคอีสาน โดยนับเป็นหนึ่งในวัดพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนของสองฝั้งแม่น้ำโขง อีกทั้งภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระอุรังคธาติ หากเพื่อนๆ huaysod ได้มีโอกาสไปกราบไหว้สักการะ ก็มีคาถาบูชาดังนี้

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

ปันนะศิริสะมิง ปัพพะเต

อุตะมังธาตุ เหทะยัง วะละจิตตัง

เสฐะวะรัง อะหังวันทามิ สัพพะทา

พระธาตุประจำปีระกา(ปีไก่)

หวยสด
หวยสดแนะนำการไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 12 ปีนักษัตร เสริมมงคลให้ชีวิต 10

สำหรับพระธาติประจำเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในปีระกาหรือปีไก่ ก็คือพระธาตุหริภุญชัย ณ อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน โดยหวยสดเจอว่าภายในพระธาตุประดิษฐาน พระบรมธาตุส่วนกระหม่อม, หน้าอก,นิ้วพระหัตถ์,และพระเกศาธาตุโดยทั้งหมดอยูในโกศทองคำนั้นเอง โดยมีคาถาบูชาพระธาตุดังนี้

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

สุวัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฐฐังวะระ

โมลีธาตุรัง อุฬเสฏฐัง

สะหะอังคุละผัฏฐัง กัจจายะโน

นามิตปัตตะ ปุรังสิเนนะ

เมยหัง ปะนะนามิธาตุง

สิระสา นะมามิ

อะหังวันทามิ ทูระโตฯ

พระธาตุประจำปีจอ(ปีสุนัข)

หวยสด
หวยสดแนะนำการไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 12 ปีนักษัตร เสริมมงคลให้ชีวิต 11

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในปีจอหรือปีสุนัข พระธาตุประจำปีเพื่อนๆก็คือ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี โดยเชื่อกันว่าประดิษฐานพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ดังนั้นจึงมีการอนุโลมให้เพื่อนๆ huaysod สามารถไปนมัสการสักการะ พระเจดีย์วัดเกตการามจังหวัดเชียงใหม่แทนได้ โดยมีคาถาบูชาดังนี้

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

ตาวะติงสาปุเร รัมเม

เกสา จุฬามณี

สรีระปัพพะตา ปูชิตา

สัพพะเทวานังตัง สิระสา

ธาตุ มุตตะมังอะหัง

วันทามิ สัพพะทา

พระธาตุประจำปีกุน(ปีหมู)

หวยสด
หวยสดแนะนำการไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 12 ปีนักษัตร เสริมมงคลให้ชีวิต 12

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในปีกุนหรือปีหมู พระธาตุประจำปีเกิดก็คือพระธาตุดอยตุง ณ อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ซึ่งเพื่อนๆหวยสดบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาอยู่แล้วเนื่องจากนับเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเทียวชือดังประจำจังหวัดเชียงราย โดยประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย และมีคาถาบูชาดังนี้

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

พิมพา ธะชัคคะ

ปัพพะเต นะจุฬาธาตุ

จิรงมะหาคะมานะ

มามิหัง อะหัง

วันทามิ สัพพะทา