หวยสด

เพื่อนๆหวยสดบางท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า กรรมฐาน แต่อาจจะไม่แน่ใจว่าแท้จริงแล้วการฝึกกรรมฐานนั้นคืออะไรกันแน่ กรรมฐานนั้นคือเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรมจิตใจหรือเหนี่ยวจิตใจให้เพื่อนๆเกิดจิตสมาธิที่สงบและไม่เตลิดฟุ้งซ่านไปทั่วนั้นเอง โดยกรรมฐานนั้นมีรากฐานมาจากคำว่า “กรรม” ที่มีความหมายว่า การงาน ส่วนคำว่า “ฐาน” ที่มีความหมายว่าที่ตั้ง เมื่อนำสองคำนี้มารวมกันจึงได้คำว่า “กรรมฐาน” อันมีความหมายว่าอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งการงานและทางใจ โดยกรรมฐานนั้นสามารถแบ่งได้เป็นสองขั้นหลักๆ ขั้นแรกเรียกกันว่า ขั้นสมถกรรมฐาน หรือสมาธิเพื่อช่วยกวาดล้างอารมณ์ฟุ้งซ่านต่างๆให้ออกไปจากใจ และขั้นที่สองที่เรียกกันว่า ขั้นวิปัสสนากรรมฐาน หรือการปฏิบัติเพื่อมุ่งละทิ้งความทุกข์ทางใจเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นถึง อนัตตาหรือความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตนั้นเอง วันนี้ Huaysod อยากจะมาแนะนำถึงการฝึกกรรมฐานประจำวันเกิดเพื่อเสริมสมาธิและสติปัญญานั้นเอง

การเตรียมตัวฝึกกรรมฐาน

ก่อนที่เพื่อนๆจะเริ่มฝึกกรรมฐานนั้นเพื่อนๆควรที่จะรู้ก่อนว่า การที่เริ่มปฏิบัติกรรมฐานนั้นมีด้วยกันทั้งหมด 40 วิธี หรือที่เขาเรียกว่า พระกรรมฐาน 40 กอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 หมวด ดังนี้

 • กสิณกรรมฐาน 10 อย่าง
 • อสุภกรรมฐาน 10 อย่าง
 • อนุสสติกรรมฐาน 10 อย่าง
 • พรหมวิหารกรรมฐาน 4 อย่าง
 • อรูปกรรมฐาน 4 อย่าง
 • อาหาเรปฏิกูลสัญญา 1 อย่าง
 • จตุธาตุววัฏฐาน 1 อย่าง

โดยในการเลือกปฎิบัติกรรมฐานนั้น เพื่อนๆควรที่จะรู้ถึงนิสัยของตนเองก่อนว่า อุปนิสัยและจริตของเรานั้นเหมาะกับการฝึกกรรมฐานแบบใด  เพราะเรื่องกรรมฐานกับจริตมีความสำคัญมาก ถ้าปฏิบัติไม่ถูกจริตจะไม่ก้าวหน้าทางธรรมและยากที่จะไปถึงจุดที่วาดฝันไว้นั้นเอง

กรรมฐานประจำวันอาทิตย์

หวยสด

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดวันอาทิตย์นั้นมักจะเป็นคนที่มีนิสัยที่เย่อหยิ่ง ค่อนข้างจะถือตัว และก็มีนิสัยใจร้อน คล้าย ๆ ลักษณะของดวงอาทิตย์ ชอบอะไรเร็ว ๆ ช้าไม่เป็น ดังนั้นควรฝึกกรรมฐานจึงจะช่วยให้ใจเย็นลงได้ โดยควรมุ่งเน้นการฝึกกรรมฐาน 4 ประการได้แก่

 • จตุธาตุววัฏฐาน คือ “การพิจารณาร่างกาย ให้เห็นเป็นแต่เพียงธาตุ 4”
 • มรณัสสติ คือ “การนึกถึงความตายเป็นอารมณ์”
 • พรหมวิหาร คือ “การแผ่ความรักความสงสารไปยังเพื่อนมนุษย์”
 • วิปัสสนากรรมฐาน คือ “การปฏิบัติเพื่อมุ่งละทิ้งความทุกข์ทางใจ”

วิธีการปฎิบัติมีทั้งหมด 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 – การเจริญ “จตุธาตุววัฏฐาน” ต้องพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นแค่เพียงธาตุ 4 เราก็ต้องแยกแยะว่าอะไรเป็นธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ ธาตุดิน ในร่างกาย…. จะทำให้เราได้เห็น ความจริงว่า ร่างกาย ที่เราเคยยึดมั่นถือมั่น โดยความเป็นตัวเราของเรานั้น ที่แท้ก็เป็นแต่เพียงธาตุ 4 อย่าง มาประชุมกันขึ้นเท่านั้น

ขั้นที่ 2 – การเจริญ “มรณัสสติ” ต้องระลึก ถึงความตาย แต่ก็ไม่ใช่ระลึก เพื่อจะให้เราเกิดความหวาดกลัว แต่ระลึก เพื่อไม่ให้ประมาทต่างหากความตาย ทุกคนรู้ ว่าไม่มีใครหลีกพ้น… ดังนั้น การนึกถึงความตายหรือเจริญมรณัสสติบ่อยๆ มันก็ช่วยทำให้การถือตนถือตัวลดน้อยลงไปได้เหมือนกัน

ขั้นที่ 3 – การเจริญ “พรหมวิหาร” ต้องแผ่ความรักและความสงสารไปยังเพื่อนมนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย อาจนึกถึงพ่อแม่ แผ่ความรักให้พวกท่าน มุ่งนึกถึงความรักที่มีต่อคนที่เรารัก… จะช่วยทำให้ใจที่เคยร้อน มีความสงบเย็นลงอย่างไม่น่าเชื่อ ใครที่รู้ตัวว่าเป็นคนใจร้อน ควรลองทำดู!

ขั้นที่ 4 – การเจริญ “วิปัสสนากรรมฐาน” ต้องฝึกสติเห็นความจริง เพิกถอนสิ่งสมมุติ (คือความเป็นสัตว์บุคคล ตัวตนเราเขา) ให้ออกจากใจ และเข้าไปเห็น ความจริง คือความเป็น “รูป” และ “นาม” เท่านั้น… จะทำให้คลายความติดใจ ( วิราคะ ) และหลุดพ้น ( วิมุตติ ) จากการยึดมั่นถือมั่นในที่สุด

กรรมฐานประจำวันจันทร์

หวยสด

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดวันจันทร์นั้นมักจะเป็น คนมีความอ่อนหวาน ,อ่อนโยน,และ น่ารัก อีกทั้งยังช่างคิดจินตนาการไม่แพ้ใคร เรียกได้ว่ามีอารมณ์ศิลปินอยู่ในตัว จึงทำงานได้หลากหลายอาชีพขี้สงสารคน และเป็นคนเกิดความศรัทธา ในสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย แนะนำให้ฝึกเจริญกรรมฐาน หมวดอนุสติ คือการระลึกถึงคุณของสิ่งที่ดีงาม แบ่งออกเป็น 6 ประการ ได้แก่

 • พุทธานุสติ คือ “การนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า”
 • ธัมมานุสติ คือ “นึกถึงคุณของพระธรรม”
 • สังฆานุสติ คือ “การนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์”
 • สีลานุสติ คือ “การนึกถึงคุณของศีล ที่ตนได้รักษา”
 • จาคานุสติ คือ “การนึกถึงคุณ แห่งทานบริจาค ที่ตัวได้กระทำเอาไว้”
 • เทวตานุสติ คือ “การนึกถึงคุณธรรม ที่ทำให้เป็นเทวดา”

วิธีการปฎิบัติ อนุสติทั้ง 6 ประการ นั้นจะช่วยประคองความเชื่อ ให้อยู่ในทางที่ถูกต้อง ทำให้ไม่ลุ่มหลงงมงายได้ง่าย ๆ การฝึกฝนทำได้โดยการ เรียนรู้ หลักอนุสติทั้ง 6 โดยไล่จากข้อแรก จนถึงข้อสุดท้ายจึงจะเห็นธรรม

 • พุทธานุสติ – พึงระลึกว่าพระพุทธเจ้าไม่ติดในยศฐาบรรดาศักดิ์ และสิ่งสะดวกสบาย เหมือนที่คนทั้งหลายแสวงหากัน 
 • ธัมมานุสติ – พึงระลึกถึงคุณของพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะช่วยทำให้ใจสงบได้อีกทางหนึ่ง
 • สังฆานุสติ – พึงระลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์ ทั้ง 4 ประการ อันจะให้เห็นความจริง และละทิ้งความโลภได้เหมือนพระสงฆ์
 • สีลานุสติ – พึงระลึกถึงความบริสุทธิ์แห่งศีล ที่ตนได้รักษาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม จะทำให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจทุกครั้ง และจะช่วยทำให้จิตใจ เกิดความสงบได้
 • จาคานุสติ – พึงระลึกถึงทานบริจาค ที่เราได้บำเพ็ญไว้ดีแล้ว เมื่อนึกถึงจะทำให้สุขใจ อิ่มใจ จึงเป็นเรื่องที่ควรจะนึกถึงให้บ่อย ๆ
 • เทวตานุสติ – พึงระลึกคุณธรรม ที่ทำให้คน เกิดเป็นเทวดา นั่นก็คือ “หิริ” = ความละอาย ต่อบาป และ “โอตตัปปะ” = ความเกรงกลัวต่อบาป

กรรมฐานประจำวันอังคาร

หวยสด

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดวันอังคารนั้นมักจะเป็น คนมีความกล้า ความขยันขันแข็ง! พูดจาตรงไปตรงมา จนเหมือนขวานผ่าซาก แต่ก็เป็นคนจริงใจ ข้อเสียก็คือ เป็นคนเลือดร้อน หงุดหงิดง่าย และพร้อมที่จะทะเลาะได้ทุกเมื่อ ทำให้ควรฝึกกรรมฐาน พรหมวิหาร 4 หรือการแผ่ความรู้สึกที่ดี 4 อย่างออกไปเพื่อทำให้จิตใจสงบดังนี้

 • เมตตา
 • กรุณา
 • มุทิตา 
 • อุเบกขา 

โดยมีวิธีการปฎิบัติดังนี้

 • ฝึกเจริญ “เมตตา” – แผ่ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรี และคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า
 • ฝึกเจริญ “กรุณา” – แผ่ความสงสาร คิดช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์
 • ฝึกเจริญ “มุทิตา” –  แผ่ความยินดีให้ผู้อื่น เมื่อเขาอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง แช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงในปกติสุข 
 • ฝึกเจริญ “อุเบกขา” แผ่ความวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทำแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุผลนั้น ๆ

กรรมฐานประจำวันพุธ

หวยสด

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดวันพุธนั้นมักจะเป็น คนที่อ่อนหวาน พูดเก่ง คุยเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี! เป็นคนพิถีพิถัน ในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว ต้องเป็นระเบียบตั้งแต่ศีรษะ จรดเท้าทีเดียว! แต่ข้อเสียของคนที่เกิดวันพุธ ก็คือ มักจะเป็นคนที่อ่อนไหว และเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ทำให้การฝึกกรรมฐานนั้นควรฝึกเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหลักๆ 2 ประการได้แก่ การเป็นคนอ่อนไหวง่าย และ การลุ่มหลวงมัวเมาได้ง่ายนั้นเอง ทำให้ควรเน้นฝึก อานาปานสติ เพื่อแก้ไขความอ่อนไหวที่มีมากไปและฝึก วิปัสสนากรรมฐาน เพื่อแก้ไขเรื่องความลุ่มหลง

โดยมีวิธีการปฎิบัติ 2 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 – ฝึกเจริญ “อานาปานสติ” ด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก ตลอดเวลา หายใจเข้าให้รู้ว่าเข้า หายใจออกให้รู้ว่าออก… เพราะเมื่อไม่รู้ลมหายใจ ก็จะทำให้จิตถูกจูงใจให้ฟุ้งซ่าน และทำให้เกิดความอ่อนไหวไปตามอารมณ์ต่าง ๆ

ขั้นที่ 2 – ฝึกเจริญ “วิปัสสนากรรมฐาน” สร้างปัญญาให้รู้เท่าทัน ความเป็นจริงของโลกและชีวิต อันประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่

 • อนิจจัง ความไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 • ทุกขัง การถูกบีบคั้น จนทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้
 • อนัตตา การอยู่นอกเหนือการควบคุม

กรรมฐานประจำวันพฤหัสบดี

หวยสด

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นมักจะเป็นคนที่มีความเป็นครูสูง ชอบใฝ่รู้ใฝ่เรียน และชอบสอนอีกทั้งยัง เป็นคนฉลาด มีเหตุมีผล และเป็นคนที่ตระหนี่ถี่เหนียวอย่างมาก ชอบเก็บ ชอบสะสมเงินในธนาคาร มีแต่นิสัยที่เป็นข้อดีเสียส่วนใหญ่ ทำให้ควรเน้นฝึกฝน 3 ประการ เพื่อเสริมนิสัยด้านดีได้แก่… “อาหาเรปฏิกูลสัญญา” ( การพิจารณา ความเป็นปฏิกูลในอาหาร )และ “จตุธาตุววัตถาน” ( การพิจารณาร่างกาย โดยความเป็นธาตุ ๔) จะช่วยเสริมเรื่องการเรียนรู้ … ส่วน “มรณัสสติ” ( การนึกถึงความตาย อันจะมาถึงตน ) ช่วยเรื่องการที่เป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว

โดยมีวิธีการปฎิบัต 3 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 – ฝึกเจริญ “อาหาเรปฏิกูลสัญญา” ด้วยการพิจารณา ความเป็นปฏิกูลในอาหาร ระลึกว่าอาหารทุกอย่าง ที่เราทานเข้าไปนั้น ล้วนมีความเป็นปฏิกูลทั้งสิ้น… สิ่งนี้จะช่วยทำให้เสริมสติปัญญาให้คนที่เกิดวันพฤหัสบดี และเห็นความจริงโดยง่าย

ขั้นที่ 2 – ฝึกเจริญ “จตุธาตุววัตถาน” ด้วยการระลึกว่า ร่างกายของเราสร้างขึ้นจากธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ… เมื่อเราระลึกได้ เราจะไม่ยึดถือในการเปลี่ยนแปลง มีสติปัญญารู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในร่างกาย ว่าเกิดจากธาตุต่าง ๆ 

ขั้นที่ 3 – ฝึกเจริญ “มรณัสสติ” โดยระลึก ถึงความตาย เพื่อไม่ให้ประมาทให้รู้ว่าไม่มีใครหลีกพ้น… ดังนั้น การที่จะตระหนี่ถี่เหนียวไปก็ไม่ช่วยอะไร เราควรแบ่งปันผู้อื่นบ้าง และใช้เงินแต่พอประมาณให้เกิดผล

กรรมฐานประจำวันศุกร์

หวยสด

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดวันศุกร์นั้นมักจะเป็น คนที่รักสวยรักงาม อารมณ์ร่าเริง  แต่ก็มีจุดอ่อน 2 อย่างคือ เป็นคนค่อนข้างจะห่วงคนอื่น มากกว่าตัวเอง เอาความทุกข์คนอื่นมากอดไว้ จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ และเป็นคนที่มักจะเผลอไผล ในเรื่องของคำพูด พูดไม่คิดและแก้ไม่ทัน ทำให้ควรแก้ไขข้อเสียทั้งสามอย่างด้วยการฝึกกรรมฐานท 3 ประการดังนี้

 • ต้องใช้ “อสุภกรรมฐาน” – แก้เรื่องความติดใจ ในกามารมณ์ ความสวยงาม
 • ต้องใช้ “อุเบกขาพรหมวิหาร” – แก้ในเรื่อง ชอบทุกข์กับเรื่องของคนอื่นมากเกินไป
 • ต้องเจริญ “สติปัฏฐาน” – เพื่อแก้นิสัยที่เผลอไผลในคำพูด

โดยมีวิธีการปฎิบัติ 3 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 – ฝึกฝน “อสุภกรรมฐาน” ด้วยการนึกถึงซากศพ ร่างกายของมนุษย์หลังจากที่เน่าเปื่อยแล้ว… จะได้รู้ว่าไม่มีสิ่งที่ที่จะสวยงามตลอดไป จะได้ไม่ติดกับรูป รส ความสวยงามและกามอารมณ์

ขั้นที่ 2 – ฝึกฝน “อุเบกขาพรหมวิหาร” ด้วยการปล่อยวาง รู้จักทำใจวางเฉย ใครทำกรรมอะไรไว้ คนนั้นก็จะต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น… จะทำให้กลายเป็นคนไม่ทุกข์ร้อน และเอาความทุกข์ผู้อื่นมากอดไว้

ขั้นที่ 3 – ฝึกฝน “สติปัฏฐาน” ด้วยกำหนดรู้ร่างกาย เอาสติ เข้าไประลึกรู้ อยู่ที่ลมหายใจเข้าออก ทั้งตอนที่อยู่นิ่ง และตอนที่เคลื่อนไหว… เวลาก่อนที่จะพูดอะไร จะทำให้มีสติมากขึ้น เพราะกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจ

กรรมฐานประจำวันเสาร์

หวยสด

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดวันเสาร์นั้นมักจะเป็น คนที่หงุดหงิดง่าย และใจร้อน และบางคนก็จะมีลักษณะชอบเก็บตัว! ไม่ชอบสุงสิงกับใคร ใครก็ตามที่มีลักษณะชอบเก็บตัว ชอบอยู่คนเดียวเงียบ ๆ พวกนี้ มักจะกลายเป็นคนที่คิดมาก จึงทำให้เป็นคนที่ค่อนข้างเครียดง่าย และช่างจดช่างจำ เจ้าคิด เจ้าแค้น ทำให้ควรแก้ไขข้อเสียด้วยหลัก พรหมวิหาร 4 หรือการแผ่ความรู้สึกที่ดี 4 อย่าง ออกไปรอบ ๆ ตัว จนกระทั่งจิตใจเกิดความสงบ โดยหลัก 4 ประการ ประกอบด้วย

 • เมตตา
 • กรุณา
 • มุทิตา 
 • อุเบกขา 

โดยมีวิธีการปฎิบัติดังนี้

 • ฝึกเจริญ “เมตตา” – แผ่ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรี และคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า
 • ฝึกเจริญ “กรุณา” – แผ่ความสงสาร คิดช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์
 • ฝึกเจริญ “มุทิตา” –  แผ่ความยินดีให้ผู้อื่น เมื่อเขาอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง แช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงในปกติสุข 
 • ฝึกเจริญ “อุเบกขา” แผ่ความวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทำแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุผลนั้น ๆ

กลุ่มหวยหรือ กลุ่มที่เป็นการรวมตัวของเพื่อนๆหวยสดที่ต่างก็เป็นคอหวยเพื่อเป็นการหาคำใบ้เลขเด็ด เพื่อที่จะลุ้นโชคให้หน้าโพยหวยนั้นเป็นสีเขียวกันทั้งหน้านั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่หวยสดเขื่อว่าเพื่อๆต่างให้ความสำคัญ เพรากลุ่มหวยเหล่านี้นั้นสามารถช่วยให้ทุกๆคนสามารถรับทรัพย์ได้อย่างมหาศาล แต่หากเจ้าแม่ที่อยู่ในกลุ่มที่เพื่อนๆอยู่นั้นเป็นกผู้นำที่มีการใบ้เลขมั่วซั่วและทำให้หน้าโพยหวยนั้นมีแต่สีแดงก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก

ถึงอย่างนั้นก็ตาม การเข้าเล่นลุ้นโชคตามเลขเด็ดที่ได้มาจากเข้าแม่ประจำกลุ่มหวยนั้น ตัวเพื่อนๆเองก็ควรที่จะคำนวณถึงเงินทุนที่เราสามารถนำไปลงทุนในแต่ละชุดเลขเด็ดที่เจ้าแม่ใบ้มาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกรางวัลมากแค่ไหนน อาทิ เช่น เลข 1 3 6 7 8 หากเพื่อนๆเลือกที่จะเข้าเล่นแบบรูดหน้าตัวละ 1 บาทนั้น เท่ากับว่า โอก่าที่จะถูกรางวัลนั้นอยู่ที่ 50% และจได้กำไรทั้งหมด 44 บาทต่อ 1 รอบนั้นเอง (อัตราจ่ายหวยยี่กี 2 ตัว อยู่ที่บาทละ 94 บาท) ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆ Huaysod ทุกท่านต่างสามารถลงทุนได้อย่างมีหลักการถูกรางวัลที่เพิ่มมากขึ้น

วันนี้หวยสดเลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักกับ กลุ่มหวย หวยสด ที่มีเจ้าแม่ประจำกลุ่มเป็นผู้ที่เจนจัดในวงการใบ้หวย ที่พร้อมจะตามหาเลขเด็ดมาจากทุกที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่ให้กับทุกคนนั้นเอง แน่นอนหาก Huaysod การันตีเพื่อนๆว่าจะถูกหวยทุกรอบคงเป็นไปไม่ได้ แต่หวยสดสามารถสัญญาได้ว่าทุกๆการลงทุนของเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอน

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด

แนะนำหวยหุ้นน่าเข้าเล่น 2021