การออกบวชหรือการอุปสมบทนั้นหวยสดเชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งสิ่งที่เพื่อนๆ หวยสด ทุกคนต้องเคยทำมาแล้ว 1 ครั้งในชีวิต ยิ่งเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนแล้วการบวชนั้นแทบจะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในชีวิตอย่างน้อย 1 ครั้งเลยทีเดียว ซึงการอุปสมบทหรือการบวชนาคนั้น เป็นวิธีการทำบุญที่แสดงออกถึงความกตัญญูที่เรามีต่อบุพการีเป็นอย่างมาก แน่นอนว่าการบวชนั้นนับเป็นมหากุศลครั้งหนึ่งในชีวิตที่วันนี้ หวยสด อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ฟังเผื่อเพื่อนๆบางท่านอาจจะสนใจจนไปออกบวชเลยก็เป็นได้

ประเภทการบวชในพุทธศาสนา

หวยสด

คำว่าบวชนั้นมาจากคำภาษาบาลีคำว่า “ปพฺพชฺชา” ซึ่งหมายความว่า“บรรพชา” หรือตามหลักศาสนาพุทธ การละเว้นจากการกระทำหรือประพฤติชั่วทั้งหมดทั้งมวล ด้วยเหตุนี้ทำใหเแท้จริงแล้วเพื่อนๆหวยสดทุกคนสามารถเรียกผู้ที่ทำการบวชแล้วว่า พระ, ภิกษุ, หรือบรรพชิตก็ได้เพราะทั้งหมดล้วนมีรากฐานมาจากความหมายเดียวกัน การอุปสมบทหรือการบวชในพุทธศาสนานั้นมีด้วยกันทั้งหมด 2 ประเภทได้แก่

การบรรพชา บวชเณร

หวยสด

การบวชประเภทแรกคือการ “บรรพชา”หรือการบวชเป็นเณรนั้นเองซึ่งผูัที่จะสามารถบวชเณรได้นั้นต้องมีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไปแล้วถือศีลทั้งหมด 10 ข้ออีกด้วย ซึ่งในตำราและพระคัมภีร์ของศาสนาพุทธนั้นได้เขียนอธิบายถึง 8 คุณสมบัติที่บุคคลควรมีก่อนที่จะได้รับการบรรพชาเป็นเณรซึ่งได้แก่

 • ต้องถึงอายุที่รู้เดียงสาหรืออายุ 7 ปีขึ้นไปนั้นเอง
 • ต้องไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อได้ๆหรือโรคที่สังคมประณาม
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีอวัยวะบกพร่องหรือพิการ
 • ต้องเป็นผู้ที่มีอวัยวะสมประกอบ
 • ต้องไม่เป็นผู้ทุรพลเกินไป
 • ต้องได้รับการอนุญาติหรือไม่มีพันธะในชีวิต
 • ต้องไม่เคยได้รับการลงโทษอาญาหลวง
 • ต้องไม่เป็นคนที่ก่อเหตุทำร้ายความสงบ

การอุปสมบท บวชพระ

หวยสด

ส่วนการบวชประเภทที่สองคือการ “อุปสมบท” หรือการบวชเพื่อเป็นพระนั้นเอง ซึ่งผู้ที่จะสามารถบวชพระได้ต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และถือศีลทั้งหมด 227 ข้ออีกด้วย ซึ่งการที่จะอุปสมบทเพื่อเป็นพระภิกษุนั้้นมักจะใช้ 3 วิธีการนี้ที่นิยมกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลได้แก่

 • เอหิภิกขุอุปสัมปทา : เป็นวิธีการอุปสมบทที่จะถูกประทานให้จากพระพุทธเจ้าโดยตรง โดยพระพุทธเจ้าจะเอ๋ยประโยคว่า “จงเป็นภิกษุมาเกิด” เท่านั้นซึ่งปัจจุบันนี้เป็นวิธีการบวชที่ไม่ใช้กันอีกแล้ว
 • ติสรณคมนูปสัมปทา : เป็นวิธีการอุปสมบทที่จะให้เหล่าผู้คนที่ต้องการจะบวชนั้นปฎิญาณตนต่อหน้าพระไตรสรณคมย์ที่ประกอบไปด้วย พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ ซึ่งมักจะเป็นวิธีการบวชที่พบเห็นยามพระสงฆ์บวชให้กับนาค
 • ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา : เป็นวิธีการอุปสมบทที่จะให้พระภิกษุสงห์ทั้งหมดรวมตัวกันอยู่ในอุโบสถและจะให้พระสงฆ์รูปหนึ่งแจ้งว่าขอบวชในที่ประชุมสี่ครั้ง หากไม่มีบุคคลใดคัดค้านก็แปลว่าสามารถบวชได้

การบวชชี

หวยสด

นอกจากการบวชพระและบวชเณรแล้ว หวยสดยังพบว่ายังมีการบวชชีหรือบวชพราหมณ์ของฝั่งสุภาพสตรีอีกด้วย ซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้น การบวชชีนั้นไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในพระพุทธศาสนา แต่กำเนิดเกิดจากการที่มีอุบาสิการท่านหนึ่งที่เคร่งครัดในการถือศีลยิ่งเสียกว่าการเป็นฆราวาส จึงกระทำตนให้เป็นนักบวชพร้อมกับเรียกตนเองว่า “บวชชี” ทำให้การบวชชีนั้นไม่นับเป็นนักบวชในศาสนาแต่เป็นเพียงอุบาสิกาที่ประพฤติตนในศีลให้มั่นคงนั้นเอง ซึงข้อสำคัญของหลักการบวชชีนั้นคือการรักษาศีล 8 ให้อยู่ในทุกการกระทำและตัดสินใจในชีวิตประจำวันนั้นเอง ซึ่งศึล 8 นั้นประกอบไปด้วย

 • การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
 • การไม่ลักทรัพย์และลักขโมยของผู้อื่ร
 • การไม่ประพฤติผิดในกาม
 • การไม่พูดโกหกโป้ปด
 • การไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา
 • การไม่บริโภคในยามวิกาล
 • การไม่ฟ้อนรำ ทำเพลง เว้นจากการแต่งองค์ทรงเครื่อง
 • การไม่นั้งหรือนอนบนที่นอนนุ่มหรือสูงจากพื้น

อานิสงส์ของการบวช

หวยสด

หวยสดได้ทราบมาว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า

การอุปสมบทบรรพชามีอานิสงส์พิเศษกว่าการทำบุญรูปแบบอื่น ไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทาน ทอดกฐิน สร้างโบสถ์สร้างศาลา การทำบุญเหล่านี้จะได้อานิสงส์ก็ต่อเมื่อผ่านการโมทนาเท่านั้น แต่ว่าการอุปสมบทบรรพชา “สมมติว่าบุตรชายของท่านผู้ใดออกจากครรภ์มารดาวันนั้น บิดามารดาก็จากกัน ลูกกับพ่อแม่ย่อมไม่รู้จักกัน เวลาที่อุปสมบทบรรพชานั้น บิดามารดาไม่ทราบ แต่บิดามารดาย่อมได้อานิสงส์นั้นโดยสมบูรณ์ การอุปสมบทบรรพชาจึงจัดว่าเป็นกุศลพิเศษนั่นเอง

ประโยคดังกล่าวนี้ หากนั้งทำความเข้าใจแล้วละก็ ก็จะพบว่าอานิสงส์ของการบวชนั้นสามจำแนกได้เป็นสองประเภทได้แก่ อานิสงส์หลักอละอานิสงส์พลอยได้นั้นเอง

สำหรับอานิสงส์หลักนั้นถ้าภิกษุผู้ใดที่มีกิเลศแล้วนั้นจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ซึ่งย่อมได้รับอานิสงส์ในเรื่องของการปลดทุกข์เก่าให้หมดไป และทำให้ไม่มีความทุกข์ใหม่เกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากการบรรลุอรหันต์นั้นย่อมหมายถึงการหมดกิเลศเกี่ยวกับเรื่องทางโลกไปด้วย อานิสงส์หลักอีกอย่างหนึ่งคือการมองถึงด้านคุณธรรมวในตัวของผู้บวชซึ่งจะทำให้ตยเองนั้นได้รับความบริสุทธิ์ทั้งกาย, วาจา, และใจนั้นเอง

สำหรับอานิสงส์พลอยได้นั้นมีหลักๆสองข้อ ข้อแรกได้แก่อานิสงส์ที่เกิดแก่ผู้อื่น เช่นบิดามารดาหรือญาติพี่น้อง ซึ่งการอุปสมบทของเพื่อนๆนั้นย่อมได้ทำให้คนเหล่านี้มีโอกาสในการใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามากขึ้น รวมถึงมีโอกาสได้ขัดเกลาจิดใจและอุปนิสัยให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปอีกด้วย ส่วนอานิสงส์ข้อสองคืออานิสงส์ทางธรรมหรือผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนานั้นเอง

กลุ่มหวยหรือ กลุ่มที่เป็นการรวมตัวของเพื่อนๆหวยสดที่ต่างก็เป็นคอหวยเพื่อเป็นการหาคำใบ้เลขเด็ด เพื่อที่จะลุ้นโชคให้หน้าโพยหวยนั้นเป็นสีเขียวกันทั้งหน้านั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่หวยสดเขื่อว่าเพื่อๆต่างให้ความสำคัญ เพรากลุ่มหวยเหล่านี้นั้นสามารถช่วยให้ทุกๆคนสามารถรับทรัพย์ได้อย่างมหาศาล แต่หากเจ้าแม่ที่อยู่ในกลุ่มที่เพื่อนๆอยู่นั้นเป็นกผู้นำที่มีการใบ้เลขมั่วซั่วและทำให้หน้าโพยหวยนั้นมีแต่สีแดงก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก

ถึงอย่างนั้นก็ตาม การเข้าเล่นลุ้นโชคตามเลขเด็ดที่ได้มาจากเข้าแม่ประจำกลุ่มหวยนั้น ตัวเพื่อนๆเองก็ควรที่จะคำนวณถึงเงินทุนที่เราสามารถนำไปลงทุนในแต่ละชุดเลขเด็ดที่เจ้าแม่ใบ้มาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกรางวัลมากแค่ไหนน อาทิ เช่น เลข 1 3 6 7 8 หากเพื่อนๆเลือกที่จะเข้าเล่นแบบรูดหน้าตัวละ 1 บาทนั้น เท่ากับว่า โอก่าที่จะถูกรางวัลนั้นอยู่ที่ 50% และจได้กำไรทั้งหมด 44 บาทต่อ 1 รอบนั้นเอง (อัตราจ่ายหวยยี่กี 2 ตัว อยู่ที่บาทละ 94 บาท) ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆ Huaysod ทุกท่านต่างสามารถลงทุนได้อย่างมีหลักการถูกรางวัลที่เพิ่มมากขึ้น

วันนี้หวยสดเลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักกับ กลุ่มหวย หวยสด ที่มีเจ้าแม่ประจำกลุ่มเป็นผู้ที่เจนจัดในวงการใบ้หวย ที่พร้อมจะตามหาเลขเด็ดมาจากทุกที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่ให้กับทุกคนนั้นเอง แน่นอนหาก Huaysod การันตีเพื่อนๆว่าจะถูกหวยทุกรอบคงเป็นไปไม่ได้ แต่หวยสดสามารถสัญญาได้ว่าทุกๆการลงทุนของเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอน

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด