หวยสด

หวยสดเชื่อว่าการทำบุญนั้นเป็นสิ่งที่เพื่อนๆชาวพุทธทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้ว เพราะการทำบุญนั้นเชื่อกันว่าจะช่วยสิริมคลและดวงชะตาให้กับชีวิตของเราทุกคนให้มีชีวิตที่ดีและเจริญๆในทุกๆด้านที่เรามีอีกด้วย แต่หาก หวยสด ถามเพื่อนๆว่าบุญที่เราทำไปนั้นเราจะได้บุญสำหรับชาตินี้หรือชาติหน้า ก็อาจจะทำให้เพื่อนๆหลายๆคนต้องนั้งคิดเลยก็ว่าได้ วันนี้หวยสดอยากจะพาเพื่อนไปรู้จักถึงวิธีการทำบุญต่างๆรวมถึงการทำบุญแบบไหนที่ช่วยเสริมดวงด้านไหนหรือให้ผลในชาติปัจจุบันของเราได้ไหมอีกด้วยนั้นเอง

การทำบุญเพื่อผลในชาติปัจจุบัน

หวยสด

คำว่า บุญ นั้นมีความหมายว่า ความดี, ความสะอาดแห่งจิต, ความสามารถในการกำจัด กิเลศได้, การลด ละ เลิก ความโลภหรือความเห็นแก่ตัว และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งการทำบุญที่จะให้ได้บุญจริงๆนั้น เพื่อนๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินทองหรือทรัพย์สินในการเข้าร่วมทำบุญเสมอ ขอแค่เพื่อนๆมีความตั้งใจและจิตศรัทธาที่ผ่องใสและบริสุทธิ์ยามทำบุญก็ถือว่าเป็นการทำบุญที่จะได้กุศลที่ดีเป็นแน่แท้แล้ว แน่นอนว่าการทำบุญนั้นหวยสดเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนก็หวังว่าการทำบุญนั้นจะสร้างผลบุญที่สามารถเห็นผลได้ในชีวิตปัจจุบันนี้ ซึ่งผลบุญจะได้มากหรือน้อยในชีวิตปัจจุบันนั้นขึ้นอยู่กับข้อหลักๆ 3 ข้อดังนี้

 • ผู้รับ : หลักข้อแรกก็คือ ผู้รับนั้นจะต้องเป็นผู้มีศีล ไม่จำเป็นต้องเป็นพระหรือนักบวช เป็นบุคคลธรรมดาก็ได้เช่นกัน หากผู้รับขาดศีลจะทำให้เราได้บุญน้อย
 • สิ่งของที่ให้ : สิ่งของที่ให้นั้นต้องเป็นของที่มาจากใจบริสุทธิ์หรือได้มาโดยสุจริตเท่านั้น
 • ผู้ให้ : ผู้ให้หรือเพื่อนๆนั้นต้องมีจิตอันเป็นกุศล กล่าวคือ ก่อนให้ ขณะให้ และหลังให้ ต้องตั้งใจหรือมีเจตนาดี

ประเภทของการทำบุญ

หวยสด

เพื่อนๆหวยสดอาจจะยังไม่ทราบกันว่าแท้จริงแล้ว การทำบุญ นั้นมีอยู่ด้วยกันหลักๆสองแบบ ซึ่งทั้งสองล้วนเป็นการทำบุญที่ได้อานิสงส์และบุญกุศลที่แรงและดีโดยามารถแย่งได้เป็นการทำบุญ ตามหลักพระพุทธศาสนา หรือ ตามความสะดวก นั้นเอง

การทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนา

หวยสด

สำหรับการทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนานั้นสามารถแบ่งเป็นการทำบุญทั้งหมด 10 ประเภทดังนี้

บุญที่เกิดจากการให้ทาน

บุญตามหลักพระพุทธศาสนาอันแรกก็คือ การให้ทาน ซึ่งก็คือ การให้ ถ้ามีเงินทองมากก็ทำมาก มีเงินน้อยก็ทำน้อย ตามกำลังตร ถ้าไม่มีเงินทองก็ใช้แรงกายเป็นทานได้ ผลของการให้ทานดังกล่าวทำให้ผู้ให้เกิดความอิ่มเอิบใจ ส่งผลให้เป็นคนมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก 

บุญที่เกิดจากการหมั่นรักษาศีล

บุญตามหลักพระพุทธศาสนาอันที่สองก็คือ การหมั่นรักษาศีล ซึ่งนับว่าเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ โดยบุญที่เกิดจากการหมั่นรักษาศีล 5 หมายถึง การประพฤติทางกายและวาจาให้เรียบร้อย ไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายและคำพูด ไม่กินเหล้าเมายา บุญข้อนี้จะทำให้ช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม

บุญที่เกิดจากการภาวนา

บุญตามหลักพระพุทธศาสนาอันที่สามก็คือ การภาวนา ซึ่งเป็นการฝึกใจให้สงบ เห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง เช่น การนั่งสมาธิหรือการสวดมนต์ โดยบุญนี้จะส่งผลให้เป็นคนที่มีพลังอำนาจในตนเองและมีสติปัญญา

บุญที่เกิดจากการประพฤติอ่อนน้อม

บุญตามหลักพระพุทธศาสนาอันที่สี่ก็คือ การประพฤติตนให้อ่อนน้อม เพราะผู้ที่อ่อนน้อม คือ ผู้ประเสริฐและผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจ หากใครเคยประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ รู้จักถ่อมตน ก็ถือว่าได้บุญไปแล้ว เพราะเป็นการละอัตราตัวตนซึ่งถือเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ส่งผลให้เป็นที่รักที่เมตตาต่อกัน

บุญที่เกิดจากการขวนขวายในกิจผู้อื่น

บุญตามหลักพระพุทธศาสนาอันที่ห้าก็คือ การขวนขวายในกิจผู้อื่น หรือก็คือใครก็ตามที่ควรได้รับความช่วยเหลือ หากช่วยได้ควรช่วยเขาตามสมควรแก่ฐานะของตร บุญนี้ก็จะส่งผลให้เรามีบริวารมาก มีคนอาสาช่วยเรายามเดือดร้อน

บุญที่เกิดจากการฟังธรรม

บุญตามหลักพระพุทธศาสนาอันที่หกก็คือ การฟังธรรม ซึ่งบุญนี้จะรวมไปถึง การที่เราอ่านหนังสือ ฟังเทป หรือฟังเทศน์ ที่จะช่วยเราให้เห็นแง่มุมของสัจจะครบถ้วน ส่งผลให้วิสัยทัศน์ของเรากว้างขวางล้ำลึก

บุญที่เกิดจากการแสดงธรรม

บุญตามหลักพระพุทธศาสนาอันที่เจ็ดก็คือ การแสดงธรรม หรือก็คือการให้ข้อคิดที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยธรรมะ เมื่อเรารู้ว่าใครที่มีเรื่องไม่สบายใจ หรือกำลังคิดทำอะไรไม่ดี ก็ควรแนะนำ สั่งสอน ตักเตือนเขาด้วยความเมตตา ด้วยใจที่ปรารถนาดีจริง ๆ ส่งผลให้เราแตกฉานและมั่งคงในความดีงาม

บุญที่เกิดจากการอุทิศบุญ

บุญตามหลักพระพุทธศาสนาอันที่แปดก็คือ การอุทิศส่วนบุญ เมื่อเราทำความดีใด ๆ เราก็ควรหมั่นเผื่อแผ่ความดีให้แก่คนอื่น ให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเราบุญจะส่งผลให้เราจิตใจสะอาด อิสระและยิ่งใหญ่ขึ้น หากอุทิศบุญมากบุญนั้นก็จะสะท้อนกลับมาหาเราเป็น 2 เท่าของบุญทั้งหมด

บุญที่เกิดจากการอนุโมทนา

บุญตามหลักพระพุทธศาสนาอันที่เก้าก็คือ การอนุโมทนาบุญ หรือก็คือเมื่อใครทำความดีควรยินดีในความดีของเขา ทำให้จิตใจของเราสูงขึ้น ไม่อิจฉาริษยา บุญนี้จะส่งผลให้เรามีมิตรมาก มีความสัมพันธ์ที่ดี

บุญที่เกิดจากการทำความเห็นให้ตรงสัจจะ

บุญตามหลักพระพุทธศาสนาอันสุดท้ายก็คือ การทำความเห็นให้ตรงสัจจะ หรือกล่าวคือคือการไม่ถือทิฐิ ไม่เอาตนเองเป็นใหญ่ จะทำให้กิจการงานทุกอย่างได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกฝ่าย

การทำบุญตามความสะดวก

หวยสด

การทำบุญตามความสะดวกนั้นถือเป็นวิธีการทำบุญแบบง่ายๆที่เพื่อนๆท่านใดก็สามารถทำได้โดย การทำบุญแบบไหนจะช่วยเพื่อนๆหรือเสริมดวงในด้านไหนบ้างนั้นมีทั้งหมด ดังนี้

 • ทำบุญร่วม บริจาคเพื่อซื้อกระเบื้องมุงหลังคาอุโบสถ เสริมดวงตำแหน่งหน้าที่การงานและการสร้าง หลักปักฐาน
 • ทำบุญจัดอาหารเลี้ยงเด็กกำพร้า เสริมดวงการเงิน ค้าขายรุ่งเรือง ลูกหลานหมดปัญหา
 • ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เสริมดวงชะตาชีวิต ต่ออายุ สะเดาะเคราะห์ทั้งปวง
 • ทำบุญทอดผ้าป่า-กฐิน เสริมดวงชะตาชีวิตให้มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง
 • ทำบุญตักบาตร เสริมดวงโชคลาภ และสมความปรารถนา หากตักบาตรด้วยอาหารที่ไม่มีเลือดเนื้อของสัตว์จะได้บุญครบถ้วนไม่ตกหล่น
 • ทำบุญถวายดอกไม้ ธูป เทียน เสริมดวงชะตาชีวิตให้มีความสุข ความเจริญ ชีวิตสดใสสวยงาม
 • ทำบุญสร้างพระพุทธรูป จะเสริมอำนาจวาสนาในชาตินี้ ชาติหน้าจะได้เป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่
 • ทำบุญร่วมสร้างสะพานและทางสัญจร ชาติหน้าจะบริบูรณ์ด้วยรถ เรือ และยานพาหนะต่าง ๆ
 • ทำบุญร่วมสร้างศาลาริมทาง ชาติหน้าจะมีคฤหาสน์ใหญ่โตเป็นที่อยู่อาศัย
 • ทำบุญบริจาคทานเป็นข้าวปลาอาหาร ชาติหน้าจะมีอาหารดี ๆ กินอย่างสมบูรณ์ ไม่อดอยาก
 • ทำบุญบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ตามสถานที่รับบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ชาติหน้าจะมีเสื้อผ้าแพรพรรณสวย ๆ สวมใส่ตลอดไป
 • ทำบุญปล่อยสัตว์ เช่น การปล่อยนก ปล่อยปลา ชาติหน้าจะมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว จะพ้นเคราะห์พ้นภัย มีลูกหลานมากมาย
 • ทำบุญไหว้พระ พร้อมถวายพวงมาลัย ดอกไม้ ธูปเทียน ชาติหน้าจะอุดมด้วยลาภยศ ชื่อเสียง
 • ทำบุญสร้างโบสถ์ สร้างวิหาร ชาติหน้าจะมีวาสนาบารมีสูงส่ง
 • ทำบุญสวดมนต์ภาวนาระลึกถึงพระพุทธเจ้า ชาติหน้าจะเป็นคนมีสติปัญญาหลักแหลม
 • ทำบุญบริจาคช่วยเด็กกำพร้า ตามสถานสงเคราะห์ เป็นการสั่งสมบุญกุศล เพื่อให้ชีวิตมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และเพียบพร้อมด้วยบารมี ชาติหน้าจะมีพ่อแม่ มีครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้า
 • ทำบุญน้ำมันตะเกียง ชาติหน้าจะมีความเจริญ รุ่งโรจน์ มีชื่อเสียง มีรูปร่างหน้าตาดี
 • ทำบุญบริจาคหนังสือ ชาติหน้าจะได้ดี มีการศึกษาสูง เป็นที่นับหน้าถือตา
 • ทำบุญบริจาคยา ชาติหน้าจะสุขภาพแข็งแรง
 • ทำบุญบริจาคทรัพย์ ชาติหน้าจะเป็นเศรษฐี มีฐานะมั่งคั่ง ร่ำรวย
 • ทำบุญพิมพ์หนังสือธรรมมะแจก ชาติหน้าจะมีวาสนา บารมี มีความเป็นอยู่สมบูรณ์ด้วยลาภยศ
 • ทำบุญด้วยการกินเจลดละชีวิตสัตว์ เป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น จะหมดทุกข์ หมดภัยและพบความสุขความเจริญในชีวิต 
 • ทำบุญโลงศพ ช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่ง สามารถต้านเคราะห์ภัยหนักต่างๆและผ่อนหนักเป็นเบาได้
 • ทำบุญด้วยการบริจาคค่าน้ำ ค่าไฟ หรือช่วยชำระหนี้สงฆ์ จะช่วยให้ชีวิตราบรื่น หมดทุกข์ หมดโศก ประสบแต่ความโชคดี

กลุ่มหวยหรือ กลุ่มที่เป็นการรวมตัวของเพื่อนๆหวยสดที่ต่างก็เป็นคอหวยเพื่อเป็นการหาคำใบ้เลขเด็ด เพื่อที่จะลุ้นโชคให้หน้าโพยหวยนั้นเป็นสีเขียวกันทั้งหน้านั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่หวยสดเขื่อว่าเพื่อๆต่างให้ความสำคัญ เพรากลุ่มหวยเหล่านี้นั้นสามารถช่วยให้ทุกๆคนสามารถรับทรัพย์ได้อย่างมหาศาล แต่หากเจ้าแม่ที่อยู่ในกลุ่มที่เพื่อนๆอยู่นั้นเป็นกผู้นำที่มีการใบ้เลขมั่วซั่วและทำให้หน้าโพยหวยนั้นมีแต่สีแดงก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก

ถึงอย่างนั้นก็ตาม การเข้าเล่นลุ้นโชคตามเลขเด็ดที่ได้มาจากเข้าแม่ประจำกลุ่มหวยนั้น ตัวเพื่อนๆเองก็ควรที่จะคำนวณถึงเงินทุนที่เราสามารถนำไปลงทุนในแต่ละชุดเลขเด็ดที่เจ้าแม่ใบ้มาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกรางวัลมากแค่ไหนน อาทิ เช่น เลข 1 3 6 7 8 หากเพื่อนๆเลือกที่จะเข้าเล่นแบบรูดหน้าตัวละ 1 บาทนั้น เท่ากับว่า โอก่าที่จะถูกรางวัลนั้นอยู่ที่ 50% และจได้กำไรทั้งหมด 44 บาทต่อ 1 รอบนั้นเอง (อัตราจ่ายหวยยี่กี 2 ตัว อยู่ที่บาทละ 94 บาท) ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆ Huaysod ทุกท่านต่างสามารถลงทุนได้อย่างมีหลักการถูกรางวัลที่เพิ่มมากขึ้น

วันนี้หวยสดเลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักกับ กลุ่มหวย หวยสด ที่มีเจ้าแม่ประจำกลุ่มเป็นผู้ที่เจนจัดในวงการใบ้หวย ที่พร้อมจะตามหาเลขเด็ดมาจากทุกที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่ให้กับทุกคนนั้นเอง แน่นอนหาก Huaysod การันตีเพื่อนๆว่าจะถูกหวยทุกรอบคงเป็นไปไม่ได้ แต่หวยสดสามารถสัญญาได้ว่าทุกๆการลงทุนของเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอน

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด

แนะนำหวยหุ้นน่าเข้าเล่น 2021