หวยสด แนะนำ 4 วิธีการสวดมนต์เย็น ผ่อนคลายความเครียด นำมาซึ่งความสงบจิตสงบใจ

หวยสด แนะนำ 4 วิธีการสวดมนต์เย็น ผ่อนคลายความเครียด นำมาซึ่งความสงบจิตสงบใจ

ช่วงนี้huaysodรู้สึกว่าสถานการณ์โควิดและเศรษฐกิจน่าจะนำพาความเครียดมาให้เพื่อนๆหวยสดหลายๆท่าน โดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้นำครอบครัวและจำเป็นต้องคอยหาเลี้ยงชีพให้แก่คนในบ้าน หวยสดเองก็รู้สึกว่า ณ ตอนนี้ เพื่อนๆทุกคนน่าจะเครียดกันไม่น้อย huaysod เลยอยากมาแนะนำกิจกรรมทางธรรมง่ายๆที่จะช่วยธุเลาความเครียดของเพื่อนๆลงและนำมาซึ่งความสุขและความสงบในจิตใจ โดยสิ่งที่หวยสดอยากแนะนำเพื่อนๆคือสิ่งที่เรียกว่า การสวดมนต์เย็น นั้นเอง โดยการสวดมนต์เย็นนั้นจะช่วยให้เพื่อนๆมีจิตใจที่สงบ แผ่ส่วนบุญกุศล และทำให้สมาธิภายในเย็นลง นอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายใจ เดี่ยวหวยสดจะแนะนำบทสวดมนต์ที่เพื่อนๆสามารถนำไปเริ่มสวดมนต์เย็นกันเองได้เลยนะครับ

1)บูชาพระรัตนตรัย

หวยสด
หวยสด แนะนำ 4 วิธีการสวดมนต์เย็น ผ่อนคลายความเครียด นำมาซึ่งความสงบจิตสงบใจ 1

การบูชาพระรัตนตรัย คือการที่หวยสดและเพื่อนๆให้ความเคารพกับดวงแก้วอันประเสริฐ 3 ประการซึ่งนับเป็นหลักที่เคารพบูชาสูงสุดของศาสนาพุทธกันเลยทีเดียว อีกทั้งยังเป็นโครงสร้างที่สำคัญมากๆของศาสนาพุทธ เพื่อนๆหวยสดท่านใดที่นับตัวเองเป็นพุทธศาสนิกชน ควรหมั่นบูชาพระรัตนตรัยให้สม่ำเสมอ

อะระหัง สัมมาสัมภุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ

พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิง

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ข้าพเจ้าอภิวาท พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ

พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว

ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม (กราบ)

สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว

ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

2)อาราธนา ศีล 5

หวยสด
หวยสด แนะนำ 4 วิธีการสวดมนต์เย็น ผ่อนคลายความเครียด นำมาซึ่งความสงบจิตสงบใจ 2

เพื่อนๆหวยสดหลายคนก็น่าจะคุ้นเคยกับบทสวดอราธนาศีล 5 กันเป็นอยางดีเพราะเป็นบทร่วมต้นสวดมนต์ที่พุทธศาสนิกชนต้องสวดก่อนที่จะสวดพุทธมนต์บทอื่นๆ โดย huaysod เจอเหตุผลมาว่าเนื่องจากพื้นฐานแล้วมนุษย์ควรมีศีล 5 ถึงจะเป็นผลดีต่อชีวิต เพราะฉะนั้นการสวดมนต์ในทุกๆวันจึงควรมีศีล 5 อยู่ในจิตใจด้วย การมีศีล 5 อยู่ในจิตใจหวยสดและเพื่อนๆจะทำครอบครัวเรามีความสุข ทำการสิ่งดีก็จะสำเร็จและเป็นสิริมงคลต่อชีวิต

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ นัตถายะ

ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

3)คำนมัสการพระ

หวยสด
หวยสด แนะนำ 4 วิธีการสวดมนต์เย็น ผ่อนคลายความเครียด นำมาซึ่งความสงบจิตสงบใจ 3

คำนมัสการพระ หรือการท่องนะโม 3 จบ น่าจะเป็นบทสวดที่เพื่อนๆหวยสดทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว ซึ่งหวยสดเจอมาว่าการท่องนะดม 3 จบนั้นมีไว้เพื่อเป็นการนอบน้อมถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระพุทธเจ้านั้นเอง เพราะแต่ละคาถาหรือบทสวดที่เราท่องกันล้วนนำมาจากพระพุทธบารมีของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

(กล่ว 3 ครั้ง)

4)พระไตรสรณคมน์

หวยสด
หวยสด แนะนำ 4 วิธีการสวดมนต์เย็น ผ่อนคลายความเครียด นำมาซึ่งความสงบจิตสงบใจ 4

การสวดพระไตรสรณคมน์ หมายถึงการที่เพื่อนๆหวยสดทุกคนปฎิยาณตนว่าจะเคารพนับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก โดยคำแปลหลักๆของบทสวดนี้จะเป็นการให้คำมั่นสัญญาแด่ตัวเองว่าจะเอา พระรัตนตรัย พระพุทธเจ้า และ พระสงฆ์เป็นที่พึงระลึกเสมอๆไม่ว่าจะกระทำการใดๆอยู่

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉาม